logo Chuyên đề Công tác nữ công, giới

Công văn về việc đẩy mạnh các hoạt động nữ công năm học 2014 - 2015
(10:00, 01/10/2014)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 249/CĐN-TGNC
V/v đẩy mạnh các hoạt động nữ công
năm học 2014 - 2015
                               
             Hà Nội,  ngày 1tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi :
 
 
 
- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố;
- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;
- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 207/KH-CĐN ngày 29/7/2014 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của nữ nhà giáo và lao động ngành Giáo dục trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học” giai đoạn 2010 - 2015, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo đẩy mạnh một số hoạt động nữ công năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

- Động viên nữ nhà giáo và lao động phát huy tài năng, trí tuệ, lao động sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 - 2015; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh, đổi mới thi, tuyển sinh theo những chủ trương đổi mới của ngành.

- Xây dựng người phụ nữ ngành Giáo dục theo 5 tiêu chí: “Yêu nước; Có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo và hoàn thành tốt công tác được giao; Có sức khỏe; Có lối sống văn hóa và tấm lòng nhân hậu; Quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng”, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, giản dị, lành mạnh của nhà giáo

- Vận động nữ nhà giáo và lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, phát huy dân chủ, xây dựng tập thể, đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh; xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

II. Nội dung hoạt động chủ yếu

1. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 22/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Luật Bình đẳng giới; Kế hoạch Bình đẳng giới ngành Giáo dục giai đoạn 2012 - 2015; tuyên truyền phổ biến sâu rộng ý nghĩa của phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, các bài học kinh nghiệm, các tấm gương điển hình của phong trào trong thời gian qua; đồng thời lồng ghép với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Tiếp tục phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ triển khai hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các trường học” giai đoạn 2010 - 2015, xây dựng hình ảnh người phụ nữ mới với các phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” gắn với việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT.

2. Chuẩn bị cho công tác tổng kết 5 năm phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015:

- Tổ chức đăng ký danh hiệu cá nhân từ đầu năm học;

- Rà soát danh hiệu tập thể, cá nhân đã đạt hàng năm và 03 năm để chuẩn bị cho công tác khen thưởng giai đoạn 2010 - 2015;

- Phát hiện các tập thể và cá nhân nữ điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động, công tác để tổ chức biểu d­ương kịp thời trong đơn vị và toàn Ngành;

- Xây dựng kế hoạch tổng kết, xây dựng tư liệu, phóng sự về tập thể và cá nhân nữ điển hình, tiêu biểu.

3. Chủ động tham gia với chính quyền đảm bảo việc làm, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, thu nhập ổn định cho nữ nhà giáo và lao động. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, thực hiện bình đẳng giới; chống các hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người phụ nữ. Phát hiện và kiến nghị sửa đổi những bất hợp lý, những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ nhà giáo và lao động.

4. Động viên nữ nhà giáo và lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức về giới, phấn đấu đạt chuẩn mực người phụ nữ ngành Giáo dục. Thực hiện nghiêm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, cơ sở giáo dục, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

5. Phát hiện, giới thiệu nữ nhà giáo và lao động ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, tham gia cấp ủy, bộ máy lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp.

6. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp công đoàn, tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban nữ công các cấp đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng để làm tốt công tác tham mưu về công tác vận động nữ và triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công trong giai đoạn mới.

7. Lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc, Tháng Công nhân, Tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam (28/6), Tháng Dân số, Ngày Dân số Việt Nam, Ngày Dân số thế giới… đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ nữ công.

III. Tổ chức thực hiện

Đề nghị Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố; các đại học Quốc gia, đại học vùng; các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác nữ công năm học 2014 - 2015.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015, chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết trong năm 2015.

Định kỳ báo cáo bằng văn bản gửi về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên giáo - Nữ công, địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo của Website Công đoàn Giáo dục Việt Nam; báo cáo cuối năm 2014 gửi trước ngày 25/10/2014 kèm theo số liệu (biểu mẫu đã triển khai từ đầu năm, nay tiếp tục gửi kèm công văn này trên Website CĐGD Việt Nam), báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 10/5/2015 và các báo cáo chuyên đề khi có yêu cầu.

 

 
Nơi nhận:
- Nh­ư trên;
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng,
         PCT TLĐLĐVN (B/c);
- Ban Nữ công TLĐLĐVN (B/c);
- Ban VSTB PN ngành GD (P/h);
- LĐLĐ các tỉnh, TP (P/h);
- Ban TV, BCH CĐGDVN;
- Lãnh đạo và các Ban CĐGDVN;
- Lư­u VT, Ban TG-NC.
TM.  BAN TH­ƯỜNG VỤ
 PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
 
 
Nguyễn Thị Bích Hợp

 

Tải file về:  CV số 249/CĐN-TGNC.zar

  


Các tin khác
Gia đình là điều quan trọng nhất trên Thế giới này (23/06/2014)
Chính sách thai sản và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ (16/06/2014)
Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số (30/05/2014)
Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm (21/03/2014)
Phụ nữ tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Phát huy vai trò của người phụ nữ trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ra mắt CLB Nữ công (08/03/2014)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Giao lưu Nữ Cán bộ Công đoàn và Cán bộ Quản lý tiêu biểu năm 2014 (06/03/2014)
Họp mặt cán bộ nữ tiêu biểu ngành Giáo dục An Giang nhân kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (04/03/2014)
Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Trường ĐH Quy Nhơn (04/03/2014)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 15641730
Online: 1432
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn