Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm Thực hiện Kế hoạch hành động của CĐGD Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
  Số văn bản: KH Số 127/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 31/05/2018
  Ngày hiệu lực: 31/05/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông: Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: